Bugüne ait herhangi bir kay?t bulunamad?.

Fıkıh Köşesi | Soru ve Cevap Detayı

Tarih   : 05.01.2011 23:18:18
Yazan  : erol şen
Soru No : 952

Soru   : Mesih anlayışı üzerine açıklama yaparmısınız..

Cevap Tarihi : 05.01.2011 23:27:40
Cevap :


 üç dİnde mesİh İsa              ehlİsünnet ve
şîa’ya göre mehdî                   yahudİlİk
ve sabatayİstlİk  ahir zamanın ahirinde yaşadığımız
şu dönemde, razı olunmuş bütün hamdlerle allah’a hamdolsun.  ekmel salât ve selam ahir zaman nebîsi’nin,
ehli sünnetin ittifakla haber verdiği üzere ahir zamanda yeryüzüne inip domuzu
öldürüp haç’ı kıracak ve deccal’i öldürecek olan İsa mesîh’in ve zülüm ve
haksızlıkla dolmuş olan yeryüzünü adaletle dolduracak olan İmam mehdî’nin
üzerine olsun.mesîh İsa (a.s) yeryüzüne indiğinde…mesîh deccal’in çıkışı ile ilgili gerek “âhâd” gerek “mütevâtir”
hadisi şeriflerde mesîh İsa’nın -aleyhi ve alâ nebiyyina efdalü’s-salâti ve
etemmü’s-selam- yeryüzüne inişi açıkça belirtilmiştir. hadisi şeriflerde
kıyametin kopmasıyla ile ilgili zikredilen 10 alamet
(ebû davud) arasında
mesîh İsa’nın (a.s) gökyüzünden yeryüzüne inişi, indikten sonraki yapacağı
işler ve mesîh deccal ile savaşacağı
(buhâri ve suyûtî ed-durru’l-mensûr
fi’t-tefsîr bi’l-mensûr)
açıkça zikredilmiştir. yine
bu hadisi şeriflerde mesîh İsa’nın (a.s) İmam mehdî’nin arkasında namaz kılışı

(ebû davud), dünyadaki
hayat süresi
(ebû davud)
ve eceli ile vefat edip rasûlullah’ın (a.s) yanına defnedileceği (buhâri ve suyûtî ed-durru’l-mensûr
fi’t-tefsîr bi’l-mensûr)
mevzularıda ayrıntısıyla açıkça
belirilmiştir.İslam’a 
göre yeryüzüne inecek mesîh…malum oluna ki, yeryüzüne inecek olan mesîh İsa (a.s), kelîmullah
olan meryem oğlu İsa peygamberdir -o’na ve annesine selam olsun-. ancak mesîh
İsa (a.s) yeryüzüne indiğinde rasûlullah (a.s)’ın halifesi ve ümmetinden biri
olarak vazife yapacaktır. çünkü habibullah muhammed mustafa (a.s) rasullerin de
nebîlerin de sonuncusudur. malumdur ki, hz. âdem ile hz. muhammed (aleyhime’s-selam)
arasında gelmiş olan bütün peygamberler bugün hayatta olsalar, habîbullah
muhammed mustafa’ya tabi olmaları ve o’nun şeraiti ile amel etmeleri gerekir ki
ve bu durum onların şânını taklil de değildir.ehlisünnete göre mehdî…ehlisünnet olarak bizim
beklediğimiz İmam mehdî, şiilerin beklediği 12 imamların 12’ncisi olan hasan
el-askerî’nin oğlu muhammed el-mehdî değildir. şiilere göre ahir zamanda gelip,
zulümle dolmuş olan yeryüzünü adaletle dolduracak olan İmam mehdî, 12 imamların
12’ncisi olan muhammed el-mehdî’dir ki onlara göre o ölmemiştir ve “gaybet-i
kübr┒dan sonra tekrar ortaya çıkacaktır. İmam mehdi hakkında burada bu
kadarla iktifa edeceğiz,  ileriki
sayılarda müstakil bir yazıda geniş olarak inşallah ele alacağız….yahudİlİkte
mesİh anlayişi üzerİne…yahudi iman esaslarını koyan musa
b. meymun’un hazırladığı 13 maddenin arasında “mesîh’e İman” hususu da
yer almaktadır. mesîh’e iman hususu hem dînî hem de siyasi açıdan yahudilikte büyük
önem arzetmektedir.arapça mesîh kelimesi;
meshedilmiş, günahlarından temizlenmiş, yağ ile yağlanmış, güzel yüzlü, seyahat
eden, ölçmek, silmek gibi manalara gelmekle birlikte dilimizde hz. İsa’nın
lakabı ve ismi olarak kullanılmaktadır.yahudiler de mesîh; zamanı
geldiğinde yeryüzüne inerek yahudileri kurtaracak, bozulan düzeni yeniden
kuracak ve dünyayı adaletle dolduracak ilâhî bir temsilcidir.yahudiler, kendilerini kurtarmak
üzere, davud (a.s) soyundan allah (c.c) tarafından gönderilecek kimseyi
ifade etmek için, bu kelimeyi istihdam ederler ki, mesîh, yahudilerin ümit
kaynağıdır. yahudilerin İsa (a.s)’ı beklenen mesîh olarak kabul etmemelerinin
başlıca sebeplerinden birisi, İsa (a.s)’ın, davud (a.s)’ın soyundan gelen bir
erkeğin sulbünden dünyaya gelmemesidir. çünkü yahudilere göre kendilerine
peygamber olarak gönderilecek mesîh, davud (a.s)’ın soyundan gelecektir. İsa
(a.s)’ın dünyaya babasız gelmesi sebebiyle yahudiler bu peygamberi inkâr
etmişlerdir. yahudilerin ahlakı hiç değişmemiştir. yani onlar, allah (c.c)’nun
murad ettiği gibi bir peygamber değil, kafalarındaki peygamberi bekliyorlardı.
İsa (a.s)’ı akıllarında hayal ettikleri bir peygamber portesinde bulamayınca
inkâr etmişlerdir. kısaca; bizi kurtaracak mesîh’de bu mu?!!... olamaz demişler
ve daha önce kendilerine gönderilmiş olan birçok peygamberi öldürdükleri gibi
İsa (a.s)’ı da öldürmeye kalkmışlardır.hıristiyanlara göre beklenen mesîh…hıristiyanlara göre yahudilerin beklediği bu mesîh gelmiştir ve o;
hz. İsa (a.s)’dır. hıristiyanlara göre mesîh “ikinci defa gelecek, yeryüzüne
inecek” ve bozulan düzeni yeniden kuracaktır. hıristiyanlara göre mesîh İsa
(a.s) yahudiler tarafından öldürülmüş, ancak daha sonra tekrar dirilmiş,
yeryüzünde bir müddet kalmış ve daha sonra da allah (c.c) tarafından göğe
çekilmiştir. kıyamete yakın zamanda bedenen tekrar inecek ve zulüm ile dolmuş
yeryüzünü adaletle dolduracaktır. ancak şurada hemen belirtmek gerekir ki mesîh
İsa (a.s)’ın İslam dinindeki göğe çekilmesi hususu ile hıristiyanlıktaki göğe
çekilmesi husus arasında farklar ve ihtilaflar vardır. bu faklılıkları
hıristiyanlıktaki mesîh anlayışı başlığı altında müstakil bir yazıda ele almaya
çalışacağız inşallah. konumuz yahudilikte mesîh inancı olduğu için bu
mevzuya devam edelim inşallah. yahudilikte “mesîh İnancı” çok önemlidir. onlara
göre mesîh er ya da geç gelecek, yahudileri kurtaracak, düşmanlarını
cezalandıracak ve dünyada barışı sağlayacaktır. mesîh “tanrının krallığını”
kuracak ve böylece yahudilerin “dünya hâkimiyeti” hayalleri gerçekleşmiş
olacaktır. onlara göre yeryüzü artık dinsizlik, ahlaksızlık, bereketsizlik,
haksızlık ve karışıklıklar ile dolmuştur. İşte mesîh, yeryüzünü kaplamış
diznsizliği, ahlaksızlığı, bereketsizliği, karışıklığı giderecek ve yerine
bereketi getirecek, insanları düzeltecektir. mesîh, kudüs’ü kuşatacak,
kudüs’deki yahudilere ait süleyman mabedini yeniden kuracak, tevrat’ı bütün
milletlere öğretecek ve yahudi olsun olmasın bütün milletlere hükmedecektir.mesîh’in zamanında yecüc ve mecüc, tanrı tarafından yeryüzünden
silinecektir.
mesîh’in hâkimiyeti dünyanın 6 bininci yılında sona
erecektir. bin yıllık bir devreden sonra insanlar ceza ve mükâfat için yeniden
diriltileceklerdir.bilindiği üzere bugünkü İsrail
devleti yahudilikte ortodoks mezhebine bağlıdır.
mesîh inancı ise ortodoks
yahudiler arasında diğer yahudi mezheplerine nazaran daha yaygın ve etkindir.
ortodoks yahudilere göre yahudilere ait devletin kurulması bile mesîh’in
gelmesine bağlıdır. ortodoks yahudiler arasında bugün bazı gruplar vardır ki
bunlar, mesîh gelmeden İsrail devleti kurulduğu için bu devleti “küfür devleti”
olarak görmektedirler. yahudilik
ve sabatayİstlİk…yukarıda belirttiğimiz gibi,
yahudilere göre mesîh gelip yahudileri kurtaracak düşmanlarını
cezalandıracaktır. babil sürgününden sonra başlayan bu ümit, zamanla mesîh
iddiasıyla sayısızca insanın ortaya çıkmasına yol açmıştır. bu yalancı mesîhler
gelip geçmiş ve yahudilerin kutsal topraklara dönme arzularını canlı ve taze
tutmaktan başka bir şey yapamamışlardır. ancak 17. yüzyılda İzmir yahudileri
arasından çıkan “sabatay sevi hareketi”, bunların en dikkat çekicisi ve kalıcı
olanıdır. sabatay sevi’nin mensupları günümüze kadar varlıklarını devam
ettirmiş olup halen içimizde yaşamaktadırlar. bu hareket osmanlı
İmparatorluğunun sınırları içerisinde cereyan etmiş fakat sadece sınırlar
içerisinde kalmayıp bütün dünya yahudilerinin de ilgi odağı olmuştur.osmanlı devletinde çıkan bu
hareket üzerine padişah 4. mehmet, sabatay sevi’den mesîh’liğinin ispatı için
bir mucize göstermesini isteyince sabatay sevi kurtuluşu müslüman olduğunu
söylemekte bulmuş, İslam dinine girdiğini söylemiş, ancak bu müslüman
kimliğinin adı altında yahudiliğini devam ettirmiştir. yani görünüşte müslüman
ama hakikatte bir yahudi idi. sabatay sevi’nin ölümünden sonra mensupları
sabatay sevi’nin yolunu devam ettirmişlerdir.sabatay sevi’nin “18 ilkesini”
ve “İnanç esaslarını” benimseyen mensupları “sabatayistler” olarak ülkemizde varlıklarını
sürdürmüşlerdir. bu 18 ilkenin 16’ncısında “türklerin adetlerine onların
gözlerini örtmek maksadıyla dikkat edilsin. ramazan orucunu tatbik etmek için
sıkıntı gösterilmesin ve aynı şey kurban için de yapılsın. gözün gördüğü her
şey ifa edilsin, yerine getirilsin”
hükmü yer almaktadır. bu hareketin
mensupları bu maddeyi her zaman her yerde tatbik etmişlerdir. sabatayistler
görünüşte müslüman-türk olup, hakikatte ve kendi aralarında ise yahudi ve
sabatay sevi’nin yoluna bağlı birer fert idiler. türklere, türk ve müslüman
olduklarını, yahudilere ise yahudi olduklarını söylemişlerdir. biri türk, diğeri
yahudi olmak üzere iki kimlikleri vardır ve yine biri türk diğeri yahudi iki
isim taşımaktadırlar. bu gruba osmanlı döneminde ve daha sonraları “dönme”
denmiş, günümüzde ise sabatay sevi’ye nisbetle “sabatayist” denilmektedir. bu bölümde ehlisünnet ve şia’da
ki mehdi anlayışı ile İslam ve hıristiyanlıktaki mesîh anlayışına değindik.
yahudilik’deki mesîh anlayışını ise açıklamaya çalıştık. gelecek bölümlerde, bu
yazımızda sadece değinmekle yetindiğimiz konuları daha geniş ele almaya çalıcağız
inşallah...


Fıkıh Soruları Ana Sayfası
Ziyaretçi Sayacı | Bugün : 160 Toplam : 1971902                   Moderatör : Erol ŞEN |